Till innehåll
Sveriges största stenspecialist!
Sveriges största stenspecialist!

EKONOMISK HÅLLBARHET

HUR ARBETAR STENBOLAGET MED EKONOMISK HÅLLBARHET?

Ekonomisk hållbarhet är en viktig aspekt inom hållbarhet och syftar till att uppnå ekonomisk stabilitet och välmående på ett sätt som inte äventyrar framtida generationers möjligheter att uppfylla sina egna behov. Det innebär att balansera ekonomisk tillväxt med resursanvändning för att skapa en långsiktig och hållbar ekonomi. Vi utövar ekonomisk hållbarhet genom att implementera strategier och metoder som främjar lönsamhet, stabilitet och ansvarsfull ekonomisk förvaltning.

RELATERADE MÅL INOM AGENDA 2030

I Agenda 2030 för hållbar utveckling finns flera mål som innefattar ekonomisk hållbarhet. De 4 berörda målen syftar till att främja en global utveckling som är ekonomiskt hållbar på lång sikt.

De berörda målen är; (8) Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, (9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, (10) Minskad ojämlikhet, (12) Hållbar konsumtion och produktion.

MER OM MÅLEN

LÖNSAMHET

En grundläggande aspekt för vår ekonomiska hållbarhet är vår förmåga att generera vinst och hålla en stabil ekonomisk bas. Vi handlar utifrån en sund affärsmodell och en långsiktig strategi för att upprätthålla lönsamheten över tid.

FINANSIELL STABILITET

Att ha en stark finansiell ställning är avgörande för ekonomisk hållbarhet. Det innebär att vi har tillräckliga likvida medel, hanterar skulder på ett ansvarsfullt sätt och kunna hantera eventuella ekonomiska utmaningar eller kriser.

Effektiv resurshantering

Att effektivt hantera resurser som kapital, arbetskraft och material är en viktig del av ekonomisk hållbarhet. Det handlar om att optimera resursanvändningen för att maximera effektiviteten och minimera slöseri och överflöd.

Innovationsförmåga

Att vara innovativ och anpassa sig till förändringar i marknaden och samhället är avgörande för långsiktig ekonomisk hållbarhet. Vi satsar stort och ligger i framkant i vår bransch. Det handlar om att investera i utveckling, nya produkter och tjänster och samtidigt vara flexibla nog att möta nya behov och trender.

långsiktiga relationer

Att bygga och underhålla långsiktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter är viktigt för ekonomisk hållbarhet. Det handlar om att skapa förtroende, lojalitet och stabilitet som kan gynna företagets verksamhet på lång sikt.

Ansvarsfullt företagande

Att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt och etiskt sätt är också en viktig del av ekonomisk hållbarhet. Det handlar om att följa lagar och regler, respektera mänskliga rättigheter och miljökrav, och ta hänsyn till sociala och miljömässiga konsekvenser av företagets verksamhet.