Till innehåll
Sveriges största stenspecialist!
Sveriges största stenspecialist!

EKOLOGISK HÅLLBARHET

HUR ARBETAR STENBOLAGET MED EKOLOGISK HÅLLBARHET?

Ekologisk hållbarhet, även kallad miljömässig hållbarhet, är en princip som syftar till att bevara och skydda miljön samtidigt som man tillfredsställer nuvarande och framtida behov och välmående för människor och andra organismer. Vi bidrar till hållbarhet för miljön och klimatet genom att implementera flera strategier och åtgärder, vilket är ett pågående ESG arbete. Bland annat genom minska utsläppen av växthusgaser, hållbara produktionsmetoder, miljömedveten logistik, produktutveckling, återvinning och cirkulär ekonomi genom transparens och rapportering.

RELATERADE MÅL INOM AGENDA 2030

I Agenda 2030 för hållbar utveckling finns flera mål som innefattar ekologisk hållbarhet. De 4 berörda målen syftar till att uppnå en balans mellan människors behov och planetens hälsa och välbefinnande.

De berörda målen är; (6) Rent vatten och sanitet för alla, (13) Bekämpa klimatförändringar, (14) Hav och marina resurser, (15) Ekosystem och biologisk mångfald.

MER OM MÅLEN

Resursanvändning och effektivitet

Att effektivt hantera och minska användningen av naturresurser såsom vatten, energi och råmaterial är avgörande för ekologisk hållbarhet. Det gör vi genom att identifiera och genomföra åtgärder för att minska slöseri och öka effektiviteten

Leverantörskedja och inköp

Att arbeta med leverantörer som delar företagets engagemang för ekologisk hållbarhet och att främja hållbara inköpspraxis är också viktigt. Vi ställer krav på leverantörer för att säkerställa hållbara produktionsmetoder, transporter och materialval samt att främja transparens och ansvar i hela leverantörskedjan

Produktutveckling och hållbarhet

Att utveckla och erbjuda produkter och tjänster som är mer miljövänliga och hållbara är en väsentlig del av ekologisk hållbarhet för oss. Det handlar om att integrera miljövänliga designprinciper, materialval och tillverkningsprocesser för att minska den negativa miljöpåverkan över hela produktens livscykel

Utsläppsminskning och avfallshantering

Att minska utsläppen av växthusgaser och andra skadliga ämnen, samt att hantera avfall på ett ansvarsfullt och hållbart sätt är en annan viktig aspekt av ekologisk hållbarhet. Här implementerar vi åtgärder för att minska föroreningar och avfallsmängder samt att främja återvinning och återanvändning

Miljöledningssystem och certifieringar

Att implementera miljöledningssystem och söka externa certifieringar för miljöprestanda kan hjälpa branschen att systematiskt hantera och förbättra sin miljöprestanda. Det handlar om att etablera rutiner, mål och övervakningssystem för att säkerställa kontinuerlig förbättring och efterlevnad av miljölagstiftning och standarder. Vi har ett flertal certifieringar för vår produktion något som tyvärr är sällsynt i vår bransch